Ingatlan Televízió

Felhasználási feltételek

1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés (Szerződés) a www.ingatlantelevizio.hu weboldal használatára vonatkozó felhasználási feltételeket tartalmazza. Az a magán vagy jogi személy, aki a www.ingatlantelevizio.hu oldalaira apróhirdetést, reklámot, közlemény vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, azzal egyidejűleg, külön feltétel nélkül elfogadja a Felhasználási feltételeket.

2. Szerződő felek

Jelen szerződés a www.ingatlantelevizió.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető), valamint a Weboldalt látogató felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) között jön létre a Weboldal felhasználásának feltételeiről.

3. A szerződés hatálya

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, Üzemeltető a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszti, megszünteti, továbbá Felhasználó adatait és az általa közzé-, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törli.

4. Adatvédelem

4.1. Személyes adatok kezelése

A Weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az Üzemeltető nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által e szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Weboldal szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, az Üzemeltető tájékoztató anyagokat küld ki Felhasználóinak. Minden ilyen esetben a Felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni. A regisztráció és az oldal használata során rendszerüzenetek kiküldésére kerülhet sor, amire az Üzemeltető nem kér előzetes beleegyezést a Felhasználótól.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a az alábbiakról rendelkezik

"6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését."

4.2. IT biztonság

A Weboldalt és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a Weboldal internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek.

Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért az Üzemeltető felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyeknek jogszabálysértés során illetéktelen személyhez történő kikerülése nem okoz nekik anyagi, illetőleg egyéb kárt. Ilyen esetben ugyanis az Üzemeltetőnek nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatok illetéktelen személyhez való kikerüléséből a Felhasználót esetlegesen ért károkért.

4.3. Cookie-k (sütik)

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k (sütik) kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az Üzemeltető nem veszi őket igénybe.

A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nem lesz jogosultsága a Felhasználónak.

4.4. Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

A Weboldal szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja az Üzemeltető szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Ezen adatokat az Üzemeltető a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja és kapcsolhatja össze.

4.5. Jogsértés és jogorvoslat

Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az Üzemeltető felé, ha adatainak kezelését bármilyen formában jogsértőnek tartja.

Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon bármilyen formában az Üzemeltetőnek kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle elvárható segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldalt az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, Felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

4.6. Szerzői jogok

A Felhasználók által feltöltött hirdetések vagy cikkek és az ezekhez kapcsolódó kommentárok tartalmát és az azokban található fényképeket az Üzemeltető nem ellenőrzi, így ezekért nem vállal felelősséget.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények, fényképek vagy video anyagok harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat, fényképeket és videókat az Üzemeltető és a cégcsoportjának többi tagja felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban.

A Weboldalon a Hírek menüpont rovataiban található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A Weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.

A fentiektől eltérni csak az Üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén az Üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

Az ingatlantelevízió bejegyzett domain név. Ez a jogvédett név vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az Üzemeltető jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében az Üzemeltető jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

5. Felelősség kizárása

A Weboldalon megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az Üzemeltető véleményét. A hirdetések közzétételekor az Üzemeltető teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben a Weboldalra Felhasználó által feltöltött videó fájl jogvédett kép- és/vagy hanganyagot tartalmaz, Felhasználó rendelkezik ezen jogvédett tartalmak felhasználásához szükséges engedélyekkel. Felhasználó továbbá kijelenti, hogy amennyiben ilyen engedéllyel nem rendelkezik, vagy nincs pontos információja azt illetően, hogy az adott kép- és/vagy hanganyag jogvédett-e, azok felhasználásáért minden jogi felelősség kizárólag Felhasználót terheli. Üzemeltető ezen jogsértésekért semmilyen felelősséget nem vállal. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Felhasználó által feltöltött tartalmaknál észlelt jogsértés esetén Felhasználó külön engedélye nélkül azonnali hatállyal törölje az érintett kép- és/vagy hanganyagot.

6. Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot az Üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi, a regisztrált felhasználókat e-mailben értesíti, a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Ingatlan Gyorskereső

Kategória:
Részletes kereső >>
Típus:
Helység:
Árfekvés:
 Ingatlanok a környező településeken
 Legfrissebb ingatlan hirdetések

Eladó

Megye: Somogy
Helység: Balatonföldvár
Alapterület: 300 m2

50 000 000 Ft

tovább

Eladó

Megye: Somogy
Helység: Balatonföldvár
Alapterület: 118 m2

155 000 000 Ft

tovább

Eladó

Megye: Somogy
Helység: Balatonföldvár
Alapterület: 118 m2

155 000 000 Ft

tovább

Eladó

Megye: Somogy
Helység: Balatonföldvár
Alapterület: 240 m2

210 000 000 Ft

tovább

Kiadó

Megye: Somogy
Helység: Balatonföldvár
Alapterület: 240 m2

550 000 Ft

tovább

Eladó

Megye: Somogy
Helység: Balatonföldvár
Alapterület: 53 m2

55 900 000 Ft

tovább
   
Kiemelt típusok: Új építésű lakások | Telkek